X

10% discount

"Darmowa

"Dodaj

Bilard  (541 cena)

Bilard

Bilard to gra, która swoimi korzeniami siêga XV wieku, chocia¿ pojawiaj± siê dowody na jej wcze¶niejsze istnienie w nieco odmienionej formie. Obecna wersja gry w bilard, zwi±zana jest nieodzownie z takimi elementami jak stó³ do bilarda, kije, kule/bile czy kreda i ca³y zestaw akcesoriów niezbêdnych do konserwacji i pielêgnacji sprzêtu bilardowego.

Nasz± ofert± staramy siê spe³niæ oczekiwania ka¿dego gracza - od pocz±tkuj±cego do profesjonalnego. ¯eby u³atwiæ Pañstwu poszukiwanie niezbêdników z tak jednak obszernej dziedziny, podzielili¶my produkty na kategorie. Zapraszamy do naszej oferty.