X

10% discount

"Darmowa

"Dodaj

Sto³y do pi³karzyków  (171 cena)

Sto³y do pi³karzyków

Pi³karzyki, sto³y do pi³karzyków, futbol sto³owy, pi³ka sto³owa (ang. Table football. Gra 2-u lub 4-o osobowa, imituj±ca prawdziwy mecz pi³ki no¿nej.

Jest bardzo popularna w barach, szko³ach. Wystêpuje w wersji rekreacyjnej i zarobkowej (przed rozpoczêciem gry trzeba wrzuciæ monetê). Realizowana mo¿e byæ równie¿ jako sport.

Zapraszamy do naszej oferty!