X

10% discount

"Darmowa

"Dodaj

Dart, lotki  (1323 cena)

Dart, lotki

Dart, rzutki, lotki (ang. darts) to gra, polegaj±ca na trafianiu specjalnie dostosowanymi rzutkami w tarczê - najbardziej oficjaln± wyró¿nia numeracja pól, gdzie najwy¿ej punktowane (20 pkt.) trójk±tne pole znajduje siê na górze. Poza tym dart to zarówno profesjonalny sport, jak i tradycyjna rozrywka popularna zw³aszcza w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Holandii, a tak¿e w pañstwach skandynawskich oraz w USA.

Pojedyncza rozgrywka (leg) to pojedynek dwóch zawodników, którzy na przemian wykonuj± po trzy rzuty lotkami do tarczy. Wygrywa ten, który pierwszy osi±gnie okre¶lon± liczbê punktów (najczê¶ciej 301 lub 501), przy czym punkty „odlicza siê od ty³u" - np. od 301 a¿ do 0.

W popularnej odmianie „double out" ostatni rzut musi trafiæ bezpo¶rednio w podwójne pole lub ¶rodkow± czê¶æ tarczy (bulleye) i jednocze¶nie zredukowaæ wynik gracza do zera. Je¿eli zawodnik trafi w pole, które da wynik ujemny, koñczy siê jego kolejka i przywracany jest wynik sprzed tej kolejki. Ze wzglêdu na to, ¿e podwójne pola s± ma³e, zakoñczenie lega (nazywane „doubling out" lub „checking out") jest jedn± z najtrudniejszych jego czê¶ci - gracze pocz±tkuj±cy zwykle omijaj± tê zasadê. D³u¿sze rozgrywki s± czêsto dzielone na sety, które sk³adaj± siê z okre¶lonej ilo¶ci legów.

Zapraszamy do naszej oferty!